Porządek i projekty XIV sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 października  2019 r. / czwartek / o godz.12.00  w sali nr 001 Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kcynia w roku szkolnym 2018/2019.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady i Burmistrzowi Kcyni.
 1. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) „Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami    prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020″ – zał. 1,

2) warunków i trybu wspierania rozwoju sportu – zał. 2,

3) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kcyni – zał. 3,

4) stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Kcyni – zał. 4,

5) stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Kcyni w pięcioletnie Technikum w Kcyni – zał. 5,

6) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie  Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – zał. 6,

7) wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Żurawi, obręb geodezyjny Żurawia, gmina Kcynia – zał. 7,

8) wyrażenia zgody na zbycie pomieszczenia mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Kcynia w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania przyległej  nieruchomości lokalowej oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży –  zał.8,

9) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok – zał. 9,

10) określenia stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok – zał. 10,

11) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych    przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – zał. 11,

12) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok – zał. 12,

13) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2019 – 2030 – zał. 13.

 1. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.
 2. Głosy mieszkańców gminy.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wystąpienia przewodniczących i mieszkańców gminy.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący       Rady Miejskiej w Kcyni

/  Jan Kurant /

 

 

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian