Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.04.2019 Uchwała Nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kcyni przy ul. B. Pobożnego stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 Uchwała Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgidy na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Paulina obręb geodezyjny Józefkowo, gm. Kcynia Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 Uchwała Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na kolejne umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Kcynia w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 Uchwała Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w Gminie Kcynia w roku 2019 Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 Uchwała Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowe im. Jana Czochralskiego w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021″ Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni odbytej w dniu 21 lutego 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 Obwieszczenie RI.6733.1.2019.AS Burmistrza Kcyni z dnia 28 marca 2019 r. o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Szczegóły