Typ Data Tytuł
Artykuł 27.01.2019 Porządek i projekty VI sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 27.01.2019 Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały (stan na 31.12.2018 r.) Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 9.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 4/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „Sport” Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 8.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 3/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2019 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 20111 roku o działalności leczniczej oraz promocji i organizacji wolontariatu pod nazwą „Zdrowie i wolontariat” Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 7.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „Kultura i dziedzictwo narodowe” Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 6.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2019 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji , oświaty i wychowania pod nazwą „Edukacja” Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 4.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na I półrocze 2019 r. w jednostkach organizacyjnych Gminy Kcynia i w podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym przekazano z budżetu gminy dotacje na realizację zadań Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 19.01.2019 Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.01.2019 Protokół z III sesji Rady Miejskiej w Kcyni i odbytej w dniu 13 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 19.01.2019 Wyniki głosowań z V sesji Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły