Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.12.2018 Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie PROW na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 16.12.2018 Zarządzenie Nr 181.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 3/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia na 2019 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Zdrowie i wolontariat” Szczegóły
Akty prawne 16.12.2018 Zarządzenie Nr 182.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia na 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Sport” Szczegóły
Akty prawne 16.12.2018 Zarządzenie Nr 180.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia na 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Kultura i dziedzictwo narodowe” Szczegóły
Akty prawne 16.12.2018 Zarządzenie Nr 179.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2019 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty i wychowania pod nazwą „Edukacja” Szczegóły