Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.09.2018 Zarządzenie Nr 142.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 7 września 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 LIII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 21 września 2018 roku Burmistrz Kcyni podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Konsultacje Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Zarządzenie Nr 143.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 UCHWAŁA NR XLVII/390/2018 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Kcynia na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 18.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 18 wrzesnia 2018 r. RI.6721.4.2017 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki nr 838 oraz działek nr 610 i 612 w mieście Kcynia” uchwalonego Uchwałą XXXIII/364/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 18.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 18 września 2018 r. RI.6721.3.2017 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 18.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 18 września 2018 r. RI.6721.2.2017 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice”, gmina Kcynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły