Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2018 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 UCHWAŁA NR XLVII/390/2018 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Kcynia na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 18.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 18 wrzesnia 2018 r. RI.6721.4.2017 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9, części działki 603/1, 518/3, 623, 839, części działki nr 838 oraz działek nr 610 i 612 w mieście Kcynia” uchwalonego Uchwałą XXXIII/364/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 czerwca 2002 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 18.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 18 września 2018 r. RI.6721.3.2017 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kcynia” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 18.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 18 września 2018 r. RI.6721.2.2017 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Malice”, gmina Kcynia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 18.09.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 18 września 2018 r. RI.6721.1.2017 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Iwno, gmina Kcynia” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 17.09.2018 Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba dzieci Szczegóły
Akty prawne 17.09.2018 Zarządzenie Nr 139.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 17.09.2018 Obwieszczenie RR.6220.3.2017 o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego Szczegóły
Akty prawne 13.09.2018 Zarządzenie Nr 136.2018 Burmistrza Kcyniz dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej Szczegóły