Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/461/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/462/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrpdy z 16 drzew wchodzących w skład grupowego pomnika przyrody pn. „Aleja przydrożna złożona z 400 drzew” w granicach administracyjnych Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/463/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej pomieszczeń mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiące własność Gminy Kcynia, dla poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości lokalowej Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/464/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na poprawianie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/465/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/466/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/467/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Uchwała Nr LII/468/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Zarządzenie Nr 135.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 Zarządzenie Nr 141.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 4 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia, przeznaczonych do oddania w użyczenie Szczegóły