Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.02.2018 Uchwała Nr XLIII/370/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat części zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Uchwała Nr XLIII/369/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 30 stycznia 2018 r. RI.6730.46.2017.2018.JW Szczegóły
Akty prawne 05.02.2018 Zarządzenie Nr 25.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 29 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 02.02.2018 Zarządzenie Nr 17.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2018 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą Edukacja Szczegóły
Akty prawne 02.02.2018 Zarządzenie Nr 18.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2018 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą Kultura i dziedzictwo narodowe Szczegóły
Akty prawne 02.02.2018 Zarządzenie Nr 20.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2018 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą SPORT Szczegóły
Akty prawne 02.02.2018 Zarządzenie Nr 19.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 3/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2018 r. w zakre4sie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumienia ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1638) oraz promocji i organizacji wolontariatu pod nazwą „Zdrowie i wolontariat” Szczegóły
Akty prawne 02.02.2018 Zarządzenie Nr 16.2018 Burmistrza Kcyni z dnia 24 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Kcyni Nr 217.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowych na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia – na rok 2018″ Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Szczegóły