Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.10.2017 Zarządzenie Nr 156.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 2 paździenrika 2017 r. w sprawie przeprowadzenia drugiego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Zarządzenie Nr 161.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 6 paździenrika 2017 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w szkołach, dla których Gminy Kcynia jest organem prowadzącym Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Zarządzenie Nr 153.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 29 września 2017 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni z dnia 2 października 2017 RI.6733.13.2017 Szczegóły
Artykuł 06.10.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Malicach Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 Ocena jakości wody (Łankowice, Dziewierzewo, Malice, Słupowa, Smogulecka Wieś, Żurawia, Kcynia, Szczepice)-maj/sierpień 2017 Szczegóły
Akty prawne 04.10.2017 Zarządzenie 157.2017 Burmistrza Kcyni z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Dobieszewko Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 wrzesnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 470/6 i części działki 470/9… Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXVIII/328/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2017-2027 Szczegóły