Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.05.2021 Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o podjęciu przez Sejmik Wojewóztwa uchwały nr XXIX/418/21 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kuj.-pom. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2021 Zarządzenie 38.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie informacji za I kwartał 2021 r. obejmującej dane, kwoty i wykazy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Szczegóły
Akty prawne 14.05.2021 Zarządzenie 47.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Kcynia , Szczegóły
Akty prawne 11.05.2021 Obwieszczenie RI.6733.7.2021.JW z dnia 10 maja 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 10.05.2021 Obwieszczenie Burmistrza Kcyni RI.6733.4.2021 z dnia 7 maja 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2021 Zarządzenie Nr 41.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 06.05.2021 Obwieszczenie RI.6733.6.2021.JW Burmistrza Kcyni z dnia 5 maja 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Akty prawne 05.05.2021 Uchwała Nr XXXII/253/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 05.05.2021 Uchwała Nr XXXII/252/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność M-GOPS w Kcyni Szczegóły
Akty prawne 05.05.2021 Uchwała Nr XXXII/251/2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia braku podstaw do zakwalifikowania pisma jako petycji Szczegóły