Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.11.2021 UCHWAŁA NR XXXVII/297/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 03.11.2021 UCHWAŁA NR XXVII/291/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” Szczegóły
Akty prawne 03.11.2021 UCHWAŁA NR XXXVII/293/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok Szczegóły
Akty prawne 03.11.2021 UCHWAŁA NR XXXVII/292/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok Szczegóły
Akty prawne 03.11.2021 UCHWAŁA NR XXXVII/295/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 03.11.2021 UCHWAŁA NR XXXVII/294/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kcynia. Szczegóły
Artykuł 02.11.2021 PODSTAWOWE KWOTY DOTACJI I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI – Październik 2021r. Szczegóły
Artykuł 02.11.2021 Sprawozdania III kwartał 2021 Szczegóły
Akty prawne 26.10.2021 ZARZĄDZENIE NR 120.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Szczegóły
Akty prawne 26.10.2021 ZARZĄDZENIE NR 137.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 22 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie na czas jego nieobecności Szczegóły