Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.10.2019 Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Miejksiej w Kcyni z dnia 24 paździenrika 2019 r. w sprawie „Programu współrpacy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020″ Szczegóły
Akty prawne 30.10.2019 Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 paździenrika 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 30.10.2019 Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej strazy pożarnje biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną Szczegóły
Akty prawne 30.10.2019 Uchwała Nr XIV/136/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 paździenrika 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 30.10.2019 Uchwała Nr XIV/133/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 30.10.2019 Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatek od środków transportowych na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 30.10.2019 Uchwała Nr XIV/132/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie pomieszczenia mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Kcynia, w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości lokalowej oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 30.10.2019 Uchwała Nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej z Kcyni 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Żurawi obręb geodezyjny Żurawia, gm. Kcynia Szczegóły
Akty prawne 30.10.2019 Uchwała Nr XIV/130/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 29.10.2019 Uchwała Nr XIV/129/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Kcyni w pięcioletnie Technikum w Kcyni Szczegóły