Typ Data Tytuł
Artykuł 10.09.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg Smoguelcka Wieś Szczegóły
Akty prawne 05.09.2019 Zarządzenie Nr 147.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30 sieprnia 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RR.6220.9.2019 Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Zgromadzenie publiczne w dniu 07.09.2019 Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Wyniki głosowania z dnia 29 sierpnia 2019 Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Miejskiejw Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kcynia na lata 2019-2024″ Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kcynia udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej położonej w Stalówce w obrębie geodezyjnym Karmelita gm. Kcynia Szczegóły