Typ Data Tytuł
Artykuł 20.08.2019 Wyborczy serwis informacyjny Szczegóły
Akty prawne 12.08.2019 Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Kcyni z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA z napędem 4 x 4 dla OSP Sipiory Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP Szczegóły
Akty prawne 12.08.2019 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RR.6220.4.2019 Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Ocena jakości wody – lipiec Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Żurawi gm. KCYNIA Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu w Słupowej Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Burmistrz Kcyni ogłasza otwarty konkurs ofert na przeprowadzenie robót konserwacyjnych urządzeń melioracyjnych (rowów odkrytych) na terenie Gminy Kcynia w celu uregulowania stosunków powietrzno-wodnych w glebie Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 Zarządzenie 136.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 24 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 Protokół z przeprowadzonej w dniu 16 lipca 2019 r. dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północnej części wsi Żurawi Szczegóły