Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.12.2021 ZARZĄDZENIE NR 161.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadania publicznego „Rozwój sportu na terenie gminy Kcynia – na rok 2022” Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 ZARZĄDZENIE NR 166.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 3/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2022 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2021 poz. 711), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocji i organizacji wolontariatu pod nazwą „ZDROWIE,SENIORZY I WOLONTARIAT 2022” Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 ZARZĄDZENIE NR 167.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 4/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą „SPORT” Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 ZARZĄDZENIE NR 165.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2022 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE” Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 ZARZĄDZENIE NR 164.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy Kcynia w 2022 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pod nazwą „EDUKACJA” Szczegóły
Artykuł 02.12.2021 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o umorzeniu postepowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Poznaniu z 1 czerwca 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Wągrowiec-Gołańcz-granica województwa Szczegóły
Akty prawne 02.12.2021 ZARZĄDZENIE NR 162.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia. Szczegóły
Akty prawne 01.12.2021 Zarządzenie Nr 156.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży. Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 UCHWAŁA NR XXXIX/305/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kcyni w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kcynia przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Szczegóły
Akty prawne 26.11.2021 UCHWAŁA NR XXXIX/302/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kcynia, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Szczegóły