Ewidencja działalności gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)została utworzona na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Znajdują się w niej informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność w Polsce. Dostęp do tych danych jest bezpłatny – wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl  i odnaleźć interesującą nas firmę po jej nazwie, numerze NIP, REGON lub KRS.CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

Zadaniem CEIDG jest:

 • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego
 • umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL;
 • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa
 • oznaczenie „w spadku”, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki numer został nadany oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;
 • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;
 • adres do doręczeń   oraz – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej ; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
 • inne niż wymienione w pkt wyżej dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG;
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane informacyjne:

 • data rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej,      o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki ;
 • dane przedstawiciela ustawowego, o ile są wymagane;
 • data zawieszenia i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;
 • informacja o  wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG;
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli lub opieki, obejmująca dane kuratora lub opiekuna;
 • informacja o ogłoszeniu upadłości , o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego oraz dane syndyka;
 • informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;
 • informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub naprawczym;
 • informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o jego zakończeniu lub umorzeniu albo  uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy;
 • informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi;
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG;
 • data zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy;
 • dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany;
 • dane zarządcy sukcesyjnego powołanego na wypadek, gdyby zarządca sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności  zrezygnował z pełnienia tej funkcji albo nie mógł jej pełnić z powodu śmierci, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych, odwołania go przez przedsiębiorcę albo uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie, o którym mowa w art.8 ust. 2 ustawy z dnia  5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ( Dz.U. z 2018 r., poz.1629 );
 • informacja o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego i dacie ustanowienia zarządu sukcesyjnego; informacja o tym, że  zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję z powodu: śmierci, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych, odwołania, rezygnacji, uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie, o którym mowa w art.8 ust. 2 ustawy z dnia  5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz dacie, z którą zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję z powodów ww wymienionych;
 • informacja o powołaniu kolejnego zarządcy sukcesyjnego w przypadkach o których mowa wyżej;
 • informacja o okresie, na jaki zarząd sukcesyjny został przedłużony przez sąd;
 • informacja o wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego i dacie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych , jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła w skutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG nie ponosi odpowiedzialności.

Domniemywa się, że działalność gospodarcza jest wykonywana przez przedsiębiorcę nieprzerwanie, jeżeli w jednym z wpisów przedsiębiorcy datą zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej jest dzień poprzedzający datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wskazaną w kolejnym wpisie tego przedsiębiorcy do CEIDG.

Więcej informacji: www.ceidg.gov.plwww.firma.gov.plhttp://www.mr.gov.pl/

 

 

  • Wydział Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia W przypadku rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG, wpis dokonany jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG. W przypadku rejestracji działalności w gminie, organ ewidencyjny dokonuje wpisu niezwłocznie, po otrzymaniu poprawnie wypełnionego wniosku, podpisanego przez wnioskodawcę.
  • Osoba kontaktowa Dorota Winkowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miejski w Kcyni, Filia Urzędu Miejskiego w Kcyni
   Kcynia ul. Dworcowa 8, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

  • Telefon kontaktowy 52 589 43 74
  • Miejsce odbioru Filia Urzędu Miejskiego w Kcyni
   Kcynia, ul. Dworcowa 8, Referat Rolnictwa , Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  • Wymagane dokumenty Procedura rejestracji działalności gospodarczej ( osoby fizycznej )
   Złożenie wniosku CEIDG-1 :
   1. osobiście w wybranym Urzędzie Gminy, organ gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek oraz, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku. Przedsiębiorca okazuje upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy ważny dowód osobisty lub ważny paszport .
   Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG (wniosek roboczy), wymaga wizyty w urzędzie gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy
   albo
   2. wysłany przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.1481 oraz z 2018 r. poz.106,138 i 650) na adres wybranego urzędu gminy. Podpis wnioskodawcy na tym wniosku musi być poświadczony przez notariusza. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do urzędu.
   3. Samodzielnie za pośrednictwem CEIDG (www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl) wówczas wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany.
   4. przez telefon – usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088 .

   Wniosek CEIDG – 1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
   - wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
   - zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
   - oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
   - zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
   - oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

   Wniosek CEIDG-1 służy do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.
   Więcej informacji na stronie www.ceidg.gov.pl i www.biznes.gov.pl .
  • Opłaty Wniosek o wpis jest wolny od opłat. Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, zawieszenia, jak i jej zaprzestania jest bezpłatne, a wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem prowadzonym przez Ministra Gospodarki. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie Pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu ( rodzice, dzieci ), zstępnemu ( dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2018 r., poz.1044 z późn.zm.) Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Kcyni Bank Spółdzielczy w Kcyni 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016
  • Tryb odwoławczy Organem ewidencyjnym jest minister właściwy ds. gospodarki. Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno -techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.
  • Uwagi

   Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl

   Baza przedsiębiorców – ˃ NIP – ˃ przepisz kod widoczny na obrazku – ˃ szukaj – ˃ drukuj.

   Urząd Miejski w Kcyni ( dział rejestracji działalności gospodarczej ) jest właściwy w zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011 r.), dotyczących przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Kcyni.

   Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Burmistrza  w zakresie przedsiębiorców aktywnych oraz wykreślonych po 1 lipca 2011 r. została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG ) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

   Informację o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG można znaleźć na stronie: www.ceidg.gov.pl, www.firma.gov.pl

   Udostępnianie danych przez CEIDG odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

  • Podstawa prawna
   • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn.zm.)
   • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 647 z późn.zm.)
   • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 649 )
   • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne  ustawy dotyczące działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 650 )
   • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz.648 )
   • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ( Dz. U. z 2018 r., poz.1629 ).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian