Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

PODSTAWA FORMALNO – PRAWNA Podstawę formalno – prawną opracowania stanowi: - art. 3 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - §8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r., w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, - Uchwała Rady Miejskiej w Kcyni Nr XXVII/290/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kcynia. Niniejsze opracowanie stanowi zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kcynia uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Kcyni Nr XII/125/99 z dnia 29 grudnia 1999 r., opracowane przez Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy Przedmiot i cel niniejszego opracowania określa art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem jest zagospodarowanie przestrzenne obszaru miasta i gminy Kcynia w ich granicach administracyjnych, zaś celem określenie polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania. Tak zdefiniowany przedmiot i cel określa podstawową, polityczną funkcję studium. W świetle art. 9 ust. 2 ww. ustawy studium jest także narzędziem koordynowania planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym i strategicznych zamierzeń gminy z planowaniem krajowym i regionalnym. Jest to druga koordynacyjna funkcja studium. Rangę studium określa art. 9 ust. 4 i 5, w myśl, których, pomimo, iż studium nie jest aktem prawa miejscowego ma moc wiążącą dla opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium z 1999 r. było opracowane według nieaktualnej na dzień dzisiejszy ustawy o planowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 r., w której ranga studium była zupełnie inna. Na terenie miasta oraz gminy Kcynia zaszło wiele istotnych zmian, zarówno prawnych jak i przestrzennych. Opracowując zmianę studium uznano, że zmiany nie mogą dotyczyć poszczególnych ustaleń. Mają one równocześnie uwzględniać zmieniające się potrzeby i możliwości rozwojowe miasta i gminy, jak również obejmować pełny zakres i formę studium określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. jak i rozporządzeniu w sprawie zakresu projektu studium w części tekstowej i graficznej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2004 r. opublikowane w Dz. U z 2004 r. nr 118, poz. 1233). Konsekwencją tego było opracowanie jednolitego tekstu i rysunku studium mającego ujednoliconą formę, ale w rzeczywistości stanowiącego nowe opracowanie, w którym wykorzystano część zapisów z opracowania studium z 1999 r.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY STUDIUM Zakres przedmiotowy studium jest zgodny z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80. z 2003 r. poz. 717) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 28 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 118 z 2004 r.). Zmiana studium składa się z dwóch części tekstowych: • Część I – Uwarunkowania, • Część II – Kierunki oraz uzasadnienia i synteza studium. oraz załączników: • Rysunek nr 1 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE OBSZARU MIEJSKIEGO • Rysunek nr 2 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE OBSZARU WIEJSKIEGO • Rysunek nr 3A OCHRONA DÓBR KULTURY OBSZARU MIEJSKIEGO • Rysunek nr 3B OCHRONA DÓBR KULTURY OBSZARU WIEJSKIEGO • Rysunek nr 4 UKŁAD KOMUNIKACYJNY • Rysunek nr 5 OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>