INFORMACJA O OPŁACIE RETENCYJNEJ

Burmistrz Kcyni przypomina mieszkańcom gminy Kcynia, iż zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 art. 270 ust. 7, art. 272 ust.8, 22 i 23 oraz 298 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące:

  1. a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wpłynęły na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Burmistrz i przekazuje podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty (iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach).

Od 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1722), ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne następuje również na podstawie oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały.

Oświadczenia te należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, tj. za I kwartał 2019 r. do 29 kwietnia 2019 r.

Wobec powyższego prosimy osoby, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o niezwłoczne złożenie do tut. Urzędu wypełnionego Oświadczenia.

Na podstawie ww. przepisów w miesiącu kwietniu do zidentyfikowanych uprzednio podmiotów zostaną wysłane pierwsze Informacje w sprawie wymiaru opłaty za usługi wodne (za I kwartał 2019 r.).Wpływy z tytułu ww. opłaty stanowią w 90% przychód Wód Polskich, w 10% dochód budżetu gminy.

Kontakt w sprawie:  Urząd Miejski w Kcyni, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia, tel. 52 589 43 95.

 

BURMISTRZ KCYNI

/-/ Marek Szaruga

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian