Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Kcyni Raportu o stanie gminy za 2019 rok

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kcyni dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Kcyni
Raportu o stanie Gminy Kcynia za 2019 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

Na sesji Rady Miejskiej w Kcyni, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 23, Burmistrz Kcyni przedstawi Raport o stanie gminy Kcynia za 2019 rok, który obejmować będzie podsumowanie działalności za rok 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał RM.

Rada Miejska rozpatrzy raport o stanie gminy podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Kcyni. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Kcynia. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Kcynia, Rada Miejska w Kcyni przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Kcyni wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kcyni, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Kcynia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 24 czerwca 2020 r. w Biurze Rady Miejskiej, ul. Rynek 23 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 ( w piątek do 14.00). 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian