Konsultacje Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Termin konsultacji: od 24 sierpnia 2020 r. do 2 października 2020 r.

Rozpoczynamy konsultacje „Programu Współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” – załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Działając na podstawie uchwały Nr LII/523/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2010 r., Burmistrz Kcyni zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Programu Współpracy Gminy Kcynia z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Ogłoszenie konsultacji ma miejsce poprzez oficjalną stronę Internetową Gminy Kcynia – www.kcynia.pl, BIP Gminy Kcynia oraz tablicę ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kcyni.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Kcynia do wnoszenia propozycji/uwag/zmian do tworzonego projektu Programu Współpracy na 2021 rok, na załączonym poniżej formularzu UWAG, w terminie do 24 września 2020 r.

Formy, w których realizowane będą konsultacje:

1) spotkanie z udziałem organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie gminy Kcynia;

2) publikacja na stronie internetowej gminy Kcynia www.kcynia.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.kcynia.pl/ informacji o uruchomieniu konsultacji, zawierającej zaproszenie do udziału w konsultacjach, udostępnieniu dokumentu poddanego konsultacjom oraz wzoru formularza konsultacji będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

3) przesłanie drogą elektroniczną pełnej informacji dotyczącej konsultacji do wszystkich zainteresowanych podmiotów, które udostępniły swój adres mailowy na potrzeby konsultacji;

4) przyjmowanie pisemnych opinii, uwag i wniosków na formularzu konsultacji będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi do projektu Programu Współpracy można zgłaszać:

1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa[dot]halas[at]kcynia[dot]pl

2)    faksem pod numerem  52 589 37 22

3)    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kcyni ul. Rynek 23 pokój nr 205, 89 – 240 Kcynia

4)    osobiście podczas spotkania lub w Referacie Edukacji Promocji, Sportu i Kultury pokój nr 205

Po zebraniu wszystkich propozycji uwag wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany ostateczny „Program Współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian