Konsultacje Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Kcynia z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022. Jest to najważniejszy dokument wpływający na zakres współpracy samorządu gminnego z sektorem pozarządowym. Celem konsultacji jest poznanie opinii o projekcie Programu Współpracy, a tym samym zapewnienie możliwości wnoszenia uwag.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 16 sierpnia do 27 września 2021 roku.
Formy, w których realizowane będą konsultacje:

1) spotkanie z udziałem organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie gminy Kcynia.

Spotkanie 27 września (poniedziałek) od godz. 15.15 konsultacje Programu Współpracy z NGO na rok 2022 (sala posiedzeń UM w Kcyni)

2) publikacja na stronie internetowej gminy Kcynia www.kcynia.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.kcynia.pl/ informacji o uruchomieniu konsultacji, zawierającej zaproszenie do udziału w konsultacjach, udostępnieniu dokumentu poddanego konsultacjom oraz wzoru formularza konsultacji będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

3) przesłanie drogą elektroniczną pełnej informacji dotyczącej konsultacji do wszystkich zainteresowanych podmiotów, które udostępniły swój adres mailowy na potrzeby konsultacji;

4) przyjmowanie pisemnych opinii, uwag i wniosków na formularzu konsultacji będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Uwagi do projektu Programu Współpracy można zgłaszać:

1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa[dot]halas[at]kcynia[dot]pl

2)    faksem pod numerem  52 589 37 22

3)    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kcyni ul. Rynek 23 pokój nr 205, 89 – 240 Kcynia

4)    przynosząc formularz osobiście i zostawiając w punkcie informacyjnym znajdującym się na parterze Urzędu Miejskiego w Kcyni

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian