Kurenda – akcyza 2020

KURENDA !!!

BURMISTRZ KCYNI INFORMUJE

Na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2247 ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2489 ) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2466 )           w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej określający stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2020 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

            W 2020r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminie:

od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. wraz z:

– fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku ( w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.),

– dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierającym informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu miesiąca roku poprzedzającego rok.

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

  • 1 – 30 kwietnia 2020 r. – przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Maksymalna ilość oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej na 1 ha użytków rolnych w 2020 r. wyniesie 100 litrów.

Dodatkowy limit dla rolników posiadających bydło ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych ( DJP ) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

                                                                                   BURMISTRZ KCYNI

                                                                                       (-) Marek Szaruga

Informacje

Rejestr zmian