O G Ł O S Z E N I E w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych stanem zagrożenia suszą rolniczą

O G Ł O S Z E N I E w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych stanem zagrożenia suszą rolniczą.

Burmistrz Kcyni informuje, że w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych stanem zagrożenia suszą rolniczą w zbożach jarych, zbożach ozimych, rzepakach, rzepikach oraz krzewach owocowych na glebach kategorii I (gleby bardzo lekkie), zainteresowani rolnicy z terenu Gminy Kcynia mogą składać wnioski o oszacowanie strat przez Komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Stosowne wnioski – oświadczenia o aktualnej sytuacji w produkcji rolnej należy składać wyłącznie w Referacie Rolnictwa Ochrony, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kcyni przy ul. Dworcowej 8 w terminie od dnia 10 lipca 2019 r. do 19 lipca 2019 r. Druki wniosków można odebrać w siedzibie Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. Dworcowej 8, pok. nr 3, oraz pobrać ze strony internetowej BIP https://mst-kcynia.rbip.mojregion.info/ w zakładce Rolnictwo lub strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kcyni www.kcynia.pl Rolnicy, którzy złożyli już wnioski do Burmistrza Kcyni z prośbą o powołanie komisji są zobowiązani do wypełnienia stosownych druków wniosków, zawierających niezbędne informacje o powierzchni gospodarstw i zakresie strat w gospodarstwie. Jednocześnie informuję, iż w przypadku pojawienia się nowych wytycznych Ministra Rolnictwa w sprawie zasad szacowana strat oraz nowych wzorów protokołów, komisja może wzywać rolników do przedstawienia dodatkowych informacji i danych niezbędnych do prawidłowego oszacowania strat. W celu usprawnienia procesu przyjmowania wniosków, prosimy rolników o: rzetelne i dokładne wypełnianie składanych wniosków, podawanie wszystkich upraw ujętych we wnioskach o płatności bezpośrednie składanych do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (również tych niedotkniętych suszą), przygotowanie informacji dotyczących numerów działek i klas ewidencyjnych gruntów, na których prowadzone są poszczególne uprawy (kopia wypisu z rejestru gruntów). BURMISTRZ KCYNI /-/ Marek Szaruga

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian