O G Ł O S Z E N I E w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem suszy

O G Ł O S Z E N I E

w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem suszy

 

Burmistrz Kcyni informuje, że w związku z wystąpieniem strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą w okresie od 1 kwietnia 2018 r., zainteresowani rolnicy z terenu Gminy Kcynia mogą składać wnioski o oszacowanie strat przez Komisję powołaną zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Stosowne wnioski – oświadczenia o aktualnej sytuacji w produkcji rolnej należy składać w Referacie Rolnictwa Ochrony, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kcyni przy ul. Dworcowej 8 w terminie do 6 lipca 2018 r.

Druki wniosków można odebrać w siedzibie Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. Dworcowej 8, pok. nr 3, oraz pobrać ze strony internetowej BIP http://bip.kcynia.pl/ lub strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kcyni www.kcynia.pl

Szacowania strat komisja dokonywać będzie w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wskazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018. w ARiMR.

Rolnicy, którzy złożyli już wnioski do Burmistrza Kcyni z prośbą o powołanie komisji są zobowiązani do wypełnienia stosownych druków wniosków, zawierających niezbędne informacje o powierzchni gospodarstw i zakresu start w gospodarstwie.

Jednocześnie informuję, iż w przypadku pojawienia się nowych wytycznych Ministra Rolnictwa w sprawie zasad szacowana strat oraz nowych wzorów protokołów, komisja może wzywać rolników do przedstawienia dodatkowych informacji i danych niezbędnych do prawidłowego oszacowania strat.

 

 

BURMISTRZ KCYNI

/-/ Marek Szaruga

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian