Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadania związanego z utylizacja Azbestu.

Burmistrz Kcyni ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań
dot. demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest przewidzianych do realizacji w 2021 r.
w
ramach pozyskanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane:
– na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
– na obiektach użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego (placówki oświatowe, ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego, inne obiekty użyteczności publicznej będące własnością gminy).
Orientacyjny termin realizacji zadania: (czerwiec – październik 2021 r.)

Dofinansowanie pokrywa koszty kwalifikowane związane z demontażem, transportem i utylizacją azbestu lub samego transportu i utylizacji wyrobów, których użytkowanie zostało wcześniej zakończone.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

– demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest

– transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia

– unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów na odpowiednim składowisku

 

UWAGA!
Dofinansowanie NIE OBEJMUJE kosztów nowego pokrycia dachowego. Udzielana pomoc ma charakter wykonania usługi i nie obejmuje zwrotu kosztów wcześniej poniesionych przez wnioskodawcę. Pomoc nie obejmuje 100 % kosztów poniesionych na utylizację azbestu, a zadanie jest wykonywane przy udziale własnym wnioskodawcy w poniesionych kosztach. BENEFICJENT pokrywa część kosztów związanych z realizacją usługi wyliczoną po rozliczeniu zadania z WFOŚiGW.Właściciele nieruchomości zainteresowani możliwością dofinansowania powinni złożyć wnioski do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowisk i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kcyni, ul. Dworcowa 8, pokój 5 lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kcyni ul. Rynek 23.

Termin składania wniosków – do 18 czerwca 2021 r.
Szczegółowych informacji udziela Pan Adam Kaczmarek – inspektor ds. ochrony środowiska tel. (52) 589-43-74.

Uwaga!
Dofinansowanie pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Kcynia, ponosi odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania.

W związku z tym Gmina:

– prowadzi nabór wniosków od potencjalnych zainteresowanych właścicieli nieruchomości

– organizuje przetarg wyłaniający firmę demontującą i utylizującą odpady

– reguluje kwestie finansowe pomiędzy wykonawcą, WFOŚiGW w Toruniu oraz beneficjentem ostatecznym oraz prowadzi działania kontrolne w stosunku do beneficjenta ostatecznego

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian