OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), informujemy, że:

 

 1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych, które podajesz w celu załatwienia określonej sprawy w Urzędzie Miejskim w Kcyni, jest Burmistrz Kcyni, zwany dalej: „Administratorem”, z siedzibą w Kcyni, przy ul. Rynek 23, tel. 52 589 37 21, e-mail: iod[at]kcynia[dot]pl

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Ci na mocy Rozporządzenia.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia,

adres e-mail: iod[at]kcynia[dot]pl.

Dane kontaktowe IOD dostępne są także na stronie internetowej Gminy Kcynia – www.kcynia.pl – w zakładce „RODO”.

 1. Informacja o wymogu podania danych i o ewentualnych konsekwencjach ich niepodania

W zależności od rodzaju sprawy jaką chcesz załatwić w Urzędzie podanie przez Ciebie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu zgodnym ze sprawą jaką prowadzi Urząd.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych może być wyłącznie przepis prawa, twoja zgoda lub umowa jaką zawarłeś z Administratorem.

 1. Informacja o odbiorcach danych

Dostęp do Twoich danych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kcyni. Dane mogą być przekazane odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Informacja o okresie przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celów do których zostały zebrane lub zgodnie z obowiązującym w danej sprawie przepisem prawa.

 1. Informacja o przysługujący Tobie prawach

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy Rozporządzenia,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę , w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Pamiętaj, że realizacja powyższych praw zależy od rodzaju sprawy, którą prowadzi Urząd, a  w szczególności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych (np. przepis prawa, Twoja zgoda).

 

W razie pytań, wątpliwości masz prawo skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych, do którego kontakt podaliśmy w punkcie 2 niniejszej informacji.

 

 

 

Burmistrz Kcyni

/-/ Marek Szaruga

 

Informacje

Rejestr zmian