Podatek leśny

Podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek, nie mających osobowości prawnej – zgłoszenie lasu do opodatkowania, korekta oraz zbycie

1) Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 poz. 888 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1m3.

2) Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Kcyni
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
Referat Budżetowo-Finansowy
Tel. 52 5893716

3) Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek leśny na rok ……. w załącznikach poniżej

UWAGA! Od 1 lipca 2019 r. zmiana druków ( nowe druki o nazwach DL, IL, ZDL, ZIL)

4) Opłaty:
brak

5) Termin załatwienia sprawy:
– nie występuje

6) Tryb odwoławczy:
– nie występuje

7) Dodatkowe informacje:
Podatnik jest zobowiązany informować organ podatkowy w ciągu 14 dni o każdym zdarzeniu powodującym powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego, a także każdym innym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość opodatkowania.
Podatnik obowiązany jest wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąc.

Podatek leśny od osób fizycznych – zgłoszenie lasu do opodatkowania, korekta oraz zbycie

1) Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 poz. 888 ze zm)) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1m3.

2) Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Kcyni
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
Referat Budżetowo-Finansowy
Tel. 52 5893716

3) Wymagane dokumenty:
– Informacja w sprawie podatku rolnego i leśnego na rok …… w załącznikach poniżej

UWAGA! Od 1 lipca 2019 r. zmiana druków ( nowe druki o nazwach DL, IL, ZDL, ZIL)

4) Opłaty:
– nie pobiera się

5) Termin załatwienia sprawy:
– 1 miesiąc
– o każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny nie dotrzymania terminu wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

6) Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

7) Dodatkowe informacje:
Podatnik jest zobowiązany informować organ podatkowy w ciągu 14 dni o każdym zdarzeniu powodującym powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego, a także każdym innym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość opodatkowania.
Przy zgłoszeniu lasu do opodatkowania organ podatkowy może żądać okazania dokumentów potwierdzających zgodność danych zawartych w informacji np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy itp.
Na podstawie złożonej informacji organ podatkowy wydaje adekwatną do jej treści decyzję określającą wymiar podatku leśnego na dany rok podatkowy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian