Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek, nie mających osobowości prawnej – zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania, korekta oraz zbycie nieruchomości

1) Podstawa prawna:
A)  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
B) Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019 r. poz. 5617)

2)Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Kcyni
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
Referat Budżetowo-Finansowy
Tel. 52 589 37 16

3) Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok …….w załącznikach poniżej

UWAGA! Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe druki (załączone poniżej o nazwach DN, IN, ZDN, ZIN). 

4) Opłaty:
brak

5) Termin załatwienia sprawy:
Nie występuje

6) Tryb odwoławczy:
Nie występuje

7) Dodatkowe informacje:
Podatnik jest zobowiązany informować organ podatkowy w ciągu 14 dni o każdym zdarzeniu powodującym powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego, a także każdym innym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość opodatkowania.
Podatnik zobowiązany jest wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania, korekta oraz zbycie nieruchomości

Podstawa prawna:

  1. A)  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
    B) Uchwała Nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019 r. poz. 5617)

2) Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Kcyni
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
Referat  Budżetowo-Finansowy
Tel. 52 589 37 16

3) Wymagane dokumenty:
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości na rok ……. w załącznikach poniżej

UWAGA! Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe druki (załączone poniżej o nazwach DN, IN, ZDN, ZIN). 

4) Opłaty:
brak

5) Termin załatwienia sprawy:
– 1 miesiąc
– o każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny nie dotrzymania terminu wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

6) Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

7) Dodatkowe informacje:
Podatnik jest zobowiązany informować organ podatkowy w ciągu 14 dni o każdym zdarzeniu powodującym powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego, a także każdym innym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość opodatkowania.
Przy zgłoszeniu nieruchomości do opodatkowania organ podatkowy może żądać okazania dokumentów potwierdzających zgodność danych zawartych w informacji np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy itp.
Na podstawie złożonej informacji organ podatkowy wydaje adekwatną do jej treści decyzję określającą wymiar podatku od nieruchomości za dany rok podatkowy.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian