Podatek rolny

Podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek, nie mających osobowości prawnej – zgłoszenie gruntów do opodatkowania, korekta oraz zbycie

1) Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1256 ze zm.)

Uchwała Nr XV/139/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2020 rok

  Zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.) Rada Miejska jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

2) Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Kcyni
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
Referat Budżetowo-Finansowy
Tel. 52 589 37 16

3) Wymagane dokumenty:
Deklaracja na podatek rolny na rok ……. w załącznikach poniżej

UWAGA! Od 1 lipca 2019 r. zmiana druków ( nowe druki o nazwach DR, IR, ZDR, ZIR)

4) Opłaty:
brak

5) Termin załatwienia sprawy:
Nie występuje

6) Tryb odwoławczy:
Nie występuje

7) Dodatkowe informacje:

Podatnik jest zobowiązany informować organ podatkowy w ciągu 14 dni o każdym zdarzeniu powodującym powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego, a także każdym innym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość opodatkowania.
Podatnik zobowiązany jest wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Podatek rolny od osób fizycznych – zgłoszenie gruntów do opodatkowania, korekta oraz zbycie

1) Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1256 ze zm.)

Uchwała Nr XV/139/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia na 2020 rok

Zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.) Rada Miejska jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

2) Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Kcyni
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
Referat  Budżetowo-Finansowy
Tel. 52 5893716

3) Wymagane dokumenty
Informacja w sprawie podatku rolnego na rok ……. w załącznikach poniżej

UWAGA! Od 1 lipca 2019 r. zmiana druków ( nowe druki o nazwach DR, IR, ZDR, ZIR

4) Opłaty:
brak

5) Termin załatwienia sprawy:
– 1 miesiąc
– o każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny nie dotrzymania terminu wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

6) Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

7) Dodatkowe informacje:
Podatnik jest zobowiązany informować organ podatkowy w ciągu 14 dni o każdym zdarzeniu powodującym powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego, a także każdym innym zdarzeniu mającym wpływ na wysokość opodatkowania.
Przy zgłoszeniu gruntów rolnych do opodatkowania organ podatkowy może żądać okazania dokumentów potwierdzających zgodność danych zawartych w informacji np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzierżawy itp.
Na podstawie złożonej informacji organ podatkowy wydaje adekwatną do jej treści decyzję (nakaz) określającą wymiar podatku rolnego za dany rok podatkowy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian