Podsumowanie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Kcynia z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Podsumowanie konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Kcynia z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2022 rok”

 

Działając na podstawie uchwały Nr LII/523/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2010 r., Burmistrz Kcyni zaprosił do udziału w konsultacjach, których przedmiotem był projekt Programu Współpracy Gminy Kcynia z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (projekt uchwały wraz z załącznikiem na rok 2022 stanowi załącznik nr 1).

 

Konsultacje przebiegały dwutorowo (trwały od 16 sierpnia 2021 r. do 27 września 2021 r.):

 

1) publikacja na stronie internetowej gminy Kcynia www.kcynia.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” – formularz uwag oraz propozycji (publikacja na portalu społecznościowym Facebook – wydarzenie, aktualności; wysyłka mailowa zaproszeń do stowarzyszeń, które udostępniły swój adres mailowy na potrzeby konsultacji; publikacja na BIP; publikacja na tablicy ogłoszeń).

 

2) Uwagi do projektu Programu Współpracy można było zgłaszać:

1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa[dot]halas[at]kcynia[dot]pl

2)    faksem pod numerem  52 589 37 22

3)    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Kcyni ul. Rynek 23 pokój nr 205, 89 – 240 Kcynia

4)    przynosząc formularz osobiście i zostawiając w punkcie informacyjnym znajdującym się na parterze Urzędu Miejskiego w Kcyni

 

Informacja o konsultacjach pojawiła się także na stronie BIP Kcyni oraz została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego (zgodnie z §6 ust. 1 uchwały Nr LII/523/2010 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji).

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne pisemne uwagi, opinie, wnioski dotyczące projektu programu na rok 2022.

W dniu 27 września 2021 r. w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kcyni odbyło się spotkanie konsultacyjne programu współpracy na 2022 rok.

Propozycja programu została przyjęta przez NGO bez zastrzeżeń.

Kcynia, 28.09.2021 r.

 

Propozycja programu współpracy w załączeniu. 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian