Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej określa Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Kcyni z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie nr 78 / 2012  Burmistrza Kcyni z dnia 16 kwietnia  2012 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 23b ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112 poz.1198 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:
1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kcyni  www.kcynia.bip.net.pl;
2) udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Kcyni, w szczególności udostępniona na stronie internetowej Gminy Kcynia www.kcynia.pl;
3) przekazywana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
§ 2
1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ponownie wykorzystujące informację publiczną zobowiązane są do:
1)  poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
2) dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji publicznej w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeśli podmioty wymienione w ust. 1 ponownie wykorzystają informację publiczną
w formie przetworzonej zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie.
3. Podmioty wymienione w ust. 1 zobowiązane są do wskazania w przypadku ponownego wykorzystania informacji publicznej, czy wykorzystają tę informację w całości, czy we fragmentach.
4. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty wymienione w ust. 1 nie może  wprowadzać innych użytkowników tej informacji w błąd.
5. W przypadku informacji publicznej przekazywanej na wniosek ewentualne warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej określone się indywidualnie dla każdego wnioskodawcy.
§ 3
1. Urząd Miejski w Kcyni ponosi odpowiedzialność jedynie za treść informacji jaka została udostępniona w formie określonej w § 1 niniejszego zarządzenia.
2. Urząd Miejski w Kcyni nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie wykorzystujące te informacje z naruszeniem przepisów o ich ochronie, bez zachowania warunków określonych w § 2 niniejszego zarządzenia lub pozyskanej w inny sposób niż wymieniony w § 1 niniejszego zarządzenia.
2. Urząd Miejski w Kcyni nie odpowiada za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.
§ 4
Zapewnia się możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów  komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) lub ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402, ze zm.).
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz informacji publicznych dostępnych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195) Centralne Repozytorium Informacji Publicznej, prowadzone przez Prezesa Rady Ministrów, będzie powszechnie dostępne w sieci teleinformatycznej od dnia 29 września 2012 roku.
Urząd Miejski w Kcyni, jako aparat pomocniczy organu jednostki samorządu terytorialnego nie jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej. Wobec tego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kcyni nie podaje się wykazu informacji publicznych dostępnych w Centralnym Repozytorium w celu ponownego wykorzystywania Tryb wnioskowy udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania

Tryb wnioskowy określa ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
– informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kcyni, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
– wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej składa się na  formularzu , którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w rozporządzeniu z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 94).
Wniosek na formularzu, o którym mowa powyżej można złożyć:
– w formie dokumentu papierowego, bądź
– w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64,  poz. 565 z późn. zm.).
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania może zostać nałożona, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji, jak:
– koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii,
– koszty elektronicznych nośników danych,
– koszty pracy dodatkowej,
– koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).
Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Dane te będą wskazywane wraz z udostępnionymi informacjami lub wskazane zostanie miejsce umożliwiające zapoznanie się z nimi.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

Środki prawne określa ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu właściwy organ gminy, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z tym że:
– odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
– uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego jednostki organizacyjne gminy Kcynia uzyskały dany utwór.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:
– przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
– skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
W zakresie niewskazanym powyżej, zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian