Porządek i projekty uchwał X sesji Rady Miejskiej w Kcyni

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 maja  2019 r. / czwartek / o godz.12.00   w sali nr 001 Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Kcyni.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni za 2018

rok.

 1. Interpelacje radnych.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zamiaru ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Kcynia – zał. 1,

2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym

jednorodzinnym, położonej w Kcyni przy ul. Wyrzyskiej, stanowiącej własność Gminy Kcynia –

zał. 2,

3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej

zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącym własność Gminy Kcynia –

zał.3,

4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kcyni, stanowiącej własność

Gminy Kcynia – zał. 4,

5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, stanowiącej własność

Gminy Kcynia – zał. 5,

6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych,

stanowiących własność Gminy Kcynia – zał. 6.

 1. Wystąpienia przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.
 2. Głosy mieszkańców gminy.
 3. Odpowiedzi na interpelacje radnych, wystąpienia przewodniczących i mieszkańców gminy.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

/  Jan Kurant /

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian