Porządek i projekty uchwał XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 listopada  2020 r. / czwartek / o godz.12.00    odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady.
  4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) „Programu współpracy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami   prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 – zał. 1,

2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Kcynia – zał. 2.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
  2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Kcyni

/  Jan Kurant /

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian