Porządek i projekty uchwał XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kcyni

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia  2020 r. / czwartek / o godz.12.00   odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady.
  4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i wnioski radnych.
  6. Uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok

1) przedstawienie przez Burmistrza Kcyni projektu uchwały budżetowej,

2) zapoznanie z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rzemiosła, Budżetu i Finansów,

3) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały  budżetowej Gminy Kcynia na 2021 rok,

4) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o możliwości  sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kcynia na 2021 rok,

5) dyskusja,

6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok – zał. 1.

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2021-2030 – zał. 2 –

zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kcynia na lata 2021-2031,

2) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2021 – zał. 3,

3) Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Kcynia na rok 2021 – zał. 4

4) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kcynia – zał. 5,

5) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2020 rok – zał. 6.

  1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
  2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący  Rady Miejskiej w Kcyni

/  Jan Kurant /

 

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej mst-kcynia.rbip.mojregion.info w zakładce Rada Miejska w Kcyni

/ porządek sesji i projekty uchwał.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian