Porządek i projekty uchwał XXXIII sesji Rady Miejskiej

Zawiadamia się, że w dniu 27 maja 2021 r. /czwartek/ o godz. 12.00 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kcyni w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Kcyni.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 5. Raport o stanie Gminy Kcynia za rok 2020.
 6. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2020.
 7. Informacja z działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej
  w Kcyni za rok 2020.
 8. Informacja o stanie i realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg, oświetlenia ulicznego, zieleni i czystości za rok 2020.
 9. Interpelacje i wnioski radnych.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF). – zał. 1,
 • przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. – zał. 2,
 • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. – zał. 3,
 • wyrażenia zgody na nabycie udziałów w niezabudowanych nieruchomościach gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Smogulecka Wieś, gm. Kcynia. – zał. 4,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kcynia. – zał. 5,
 1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej www.bip.kcynia.pl  w zakładce Rada Miejska w Kcynia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian