Porządek i projekty uchwał XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Kcyni

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 września 2021 r. ( czwartek ) o godz.12.00  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Kcyni  z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Kcyni.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Kcyni z działalności i realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie zasobu mieszkaniowego i o stanie mienia komunalnego Gminy Kcynia.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kcynia za I półrocze 2021 roku.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kcynia, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – zał.1,

2) zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kcynia – zał. 2,

3) zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia położonych w Stalówce, w obrębie geodezyjnym Karmelita – zał. 3,

4) zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia, położonych w Kcyni przy ul. Wincentego Witosa, w obrębie geodezyjnym Kcynia – zał. 4.

 1. Wolne wnioski.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 

 Przewodniczący   Rady Miejskiej w Kcyni

   /  Jan Kurant

Projekty uchwał dostępne na stronie internetowej www.bip.kcynia.pl w zakładce Rada Miejska w Kcyni

/ porządek sesji i projekty uchwał.

 

Projekt UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kcynia.

Projekt  UCHWAŁY  RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia, położonych w Kcyni przy ul. Wincentego Witosa, w obrębie geodezyjnym Kcynia.

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie zbycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kcynia położonych w Stalówce, w obrębie geodezyjnym Karmelita.

PROJEKT UCHWAŁY NR XXXVI/ /2021RADY MIEJSKIEJ W KCYNI
z dnia 30 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kcynia, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian