Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

  • Wydział Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
  • Termin załatwienia Do 2 miesięcy.
  • Osoba kontaktowa Joanna Wysocka
  • Miejsce załatwienia Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - II piętro, pokój nr 206.
  • Telefon kontaktowy 52 589 37 33
  • Miejsce odbioru Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - II piętro, pokój nr 206.
  • Wymagane dokumenty 1. Decyzja o warunkach zabudowy
   2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
   3. Oświadczenie stron
  • Opłaty Opłata skarbowa od wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56,00
  • Tryb odwoławczy Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Kcyni.
  • Uwagi

   – Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu .
   – Opłaty dokonuje się w Banku Spółdzielczym w Kcyni na konto Urzędu Miejskiego w Kcyni,
   nr konta 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016
   – Nie podlegają opłacie czynności urzędowe oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pożytku publicznego, jeśli składają wniosek o wydanie pozwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz osoby, które składające wniosek o wydanie pozwolenia albo składające dokument stwierdzający udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – KPA (Dz.U. tj. z 2016 r., poz. 23), art.30 ust.1 i ust.2, art. 50.m ust. 1 i 2, art. 52, art. 59, ust. 1, art. 60 ust. 1, 2 i 4, art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1, w związku z art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, ze zm.) – art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603, ze zm.).
   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian