Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla ZGKiM na terenie Gminy Kcynia

Na podstawie art. 24e pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 poz. 
328 ze zm.) Burmistrz Kcyni podaje do publicznej wiadomości zatwierdzone 
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy za dostarczoną 
wodę i odprowadzone ścieki na okres 3 lat (2018-2021) dla wniosku 
złożonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kcyni Spółka z o.o.. Na 
podstawie art. 24f ust. 1 ww. ustawy zatwierdzona taryfa wchodzi w życie 
po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie BIP Wody Polskie tj. 
dnia 26 maja 2018 r..

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian