Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia 181.2019 05.11.2019 Obowiązujący Zarządzenie 181.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalnej stanowiącej własność Gminy Kcynia przeznaczonej do wynajęcia Szczegóły
Zarządzenia 180.2019 31.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie 180.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 31 października 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia 179.2019 30.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 179.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 30.10.2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2024 Szczegóły
Uchwały Rady XIII.122.2019 26.09.2019 Obowiązujący Uchwała XIII/122/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezbudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Paulina Szczegóły
Zarządzenia 176.2019 25.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 176.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 25 paździenrika 2019 r. w sprawie szczegółowego podziału planów dochodów i wydatków jednostek budżetowych na 2019 rok Szczegóły
Zarządzenia 177.2019 25.10.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 177.2019 Burmistrza Kcyni z dnia 25 października 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Sipiorach Szczegóły
Obwieszczenia RR.6220.11.2019 28.10.2019 Obowiązujący Obwieszczenie RR.6220.11.2019 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Uchwały Rady XIV/125/2019 24.10.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Miejksiej w Kcyni z dnia 24 paździenrika 2019 r. w sprawie „Programu współrpacy Gminy Kcynia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020″ Szczegóły
Uchwały Rady XIV/137/2019 24.10.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/137/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 paździenrika 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kcynia na lata 2019-2030 Szczegóły
Uchwały Rady XIV/135/2019 24.10.2019 Obowiązujący Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej strazy pożarnje biorącego udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną Szczegóły
« 1 2 3 106 107 »