UCHWAŁA NR XXXVI/286/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kcynia.

UCHWAŁA NR XXXVI/286/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kcynia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się Uchwałę nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kcynia (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 4 grudnia 2018 r. poz. 6079) w ten sposób, że w załączniku do uchwały:
1) §10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci,
2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje,
3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci,
4) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń,
5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe,
6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.”.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa i wydaje warunki przyłączenia do sieci w terminie:
– 21 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
– 45 dni od dnia złożenia wniosku w pozostałych przypadkach
4. Warunki, o których mowa w ust. 3 określają co najmniej:
1) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
2) maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,
3) maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
4) informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza,
5) okres ważności wydanych warunków przyłączenia, 2 lata.”
2) §13 ut. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przed zakryciem ( zasypaniem ) podmiot przyłaczany zobowiązany jest wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczy do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471), która weszła w życie w dniu 19 września 2020 r.
znowelizowano przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków. W jej wyniku zachodzi konieczność dostosowania zapisów aktualnego reulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków ustanowionego uchwałą Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia
29 listopada 2018 r. do wprowadzonych zmian.
Sosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ) rada gminy na podstawie projektów
regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiebiorstwa
wodociągowo – kanalizacyjne przygotowała projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków oraz przekazała go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy.
Postanowieniem z dnia 9 września 2021 r., znak: BD.RZT.71.54.2021, organ regulacyjny pozytywnie
zaopiniował projekt zmian do regulaminu.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni
Jan Kurant

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2021
  • Data wejścia w życie 30.09.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVI/286/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kcynia.
  • Podstawa prawna wydania w dokumencie
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian