UCHWAŁA NR XXXVI/289/2021 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 30 września 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok

Uchwała Nr XXXVI/289/2021

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 30 września 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska  w Kcyni uchwala, co następuje:

 • 1. Zmienia się uchwałę Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w ten sposób, że:
 1. § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala  się  łączną  kwotę  dochodów  budżetu  w  wysokości  74.882.528,08  zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.948.347,66 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.934.180,42 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a.

 1. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.907.559,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

 1. § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1.   Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 74.242.201,76 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 68.443.346,66 zł, w tym na:

 1. a) wydatki jednostek budżetowych 923.947,81 zł, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.845.341,31  zł,

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.078.606,50 zł,

 1. b) dotacje na zadania bieżące 2.605.609,00 zł,
 2. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.226.941,47 zł,
 3. d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 42.922,38 zł,
 4. e) obsługę długu 643.926,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.798.855,10 zł, z tego:

 1. a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.798.855,10 zł, w tym na: programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o  finansach publicznych w wysokości 142.858,63 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a.
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.907.559,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

 1. § 3 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Uchwala się budżet Gminy Kcynia z nadwyżką budżetu w wysokości 640.326,32 zł”..

 1. § 5  ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zastawienie planowanych kwot dotacji dzielonych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.935.018,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”..

 1. Zmienia się przeznaczenie rezerwy celowej na inwestycje, utworzonej uchwałą Nr XXVIII/218/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok.
 2. Środki z rezerwy celowej na inwestycje w kwocie 40.637,33 zł przenosi się na wydatki w dz. 010, rozdz. 01010, § 6050.
 3. Stan rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie budżetowej wynosi 20.000,00 zł.
 4. Stan rezerwy ogólnej budżetu po zmianie budżetowej wynosi 30.000,00 zł.
 5. Załączniki Nr 4 i Nr 13 do uchwały otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3 i  Nr 6.
 • 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

 

Opis załącznika. 

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVI
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2021
  • Data wejścia w życie 30.09.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXVI/289/2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok
  • Podstawa prawna wydania w dokumencie
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian