Udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych

  • Wydział Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  • Termin załatwienia Realizacja wniosków – w ciągu miesiąca od daty złożenia, zgodnie z KPA
  • Osoba kontaktowa Adam Kaczmarek
  • Miejsce załatwienia Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia
  • Telefon kontaktowy 52 589 37 42
  • Miejsce odbioru Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych
   Załączniki:
   - zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych
   - zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
   - w przypadku braku ww. zaświadczeń oświadczenie, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
   - dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną
   - kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu
   - dokument potwierdzający posiadanie bazy transportowej do prowadzenia przedmiotowej działalności gospodarczej
   - dowód uiszczenia opłaty skarbowej na konto Urzędu Miejskiego w Kcyni


  • Opłaty - opłata skarbowa 107,- do wniosku Opłaty skarbowej dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Kcyni , nr konta 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016 , dowód wpłaty dołącza się do wniosku
  • Tryb odwoławczy Realizacja wniosków – w ciągu miesiąca od daty złożenia, zgodnie z KPA
  • Uwagi

   Opłaty skarbowej dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego w Kcyni ,

   nr konta 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016 , dowód wpłaty dołącza się do wniosku

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz Uchwała Nr XXXVIII/406/2009 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian