Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Wydział Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
  • Termin załatwienia Do 2 miesięcy.
  • Osoba kontaktowa Joanna Wysocka
  • Miejsce załatwienia Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - II piętro, pokój nr 206.
  • Telefon kontaktowy 52 589 37 33
  • Miejsce odbioru Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - II piętro, pokój nr 206.
  • Wymagane dokumenty 1. Określenie planowego sposobu zagospodarowania przestrzennego terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowaniu terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowych obiektów projektowych, przedstawione w formie graficznej.
   2. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionym na 2 egz. kopii mapy zasadniczej lub przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujący teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływała, w skali 1:500 lub 1 :1000, a stosunku do inwestycji liniowych w skali 1 :2000.
   3. Określenie charakterystyki parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko (jeśli wymagane, zgodnie z przepisami odrębnymi)
   4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Opłaty Opłata skarbowa od wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107,00.
  • Tryb odwoławczy Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Kcyni.
  • Uwagi

   Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu .
   – Opłaty dokonuje się w Banku Spółdzielczym w Kcyni na konto Urzędu Miejskiego w Kcyni,
   nr konta 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016
   – Nie podlegają opłacie czynności urzędowe oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pożytku publicznego, jeśli składają wniosek o wydanie pozwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz osoby, które składające wniosek o wydanie pozwolenia albo składające dokument stwierdzający udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

  • Podstawa prawna

   Ustawa z dnia 14czerwca 1960 r. – KPA (Dz.U. tj. z 2016 r., poz. 23), art. 30 ust. 1 i ust. 2, art. 50.m ust. 1 i 2, art. 52, art. 59, ust. 1, art. 60 ust. 1, 2 i 4, art.63 ust. 2, art. 64 ust. 1, w związku z art. 55 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, ze zm.) – art. 6 ustawy z nia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603, ze zm.).
   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian