Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu / Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Wydział Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
  • Termin załatwienia Do 30 dni.
  • Osoba kontaktowa Joanna Wysocka
  • Miejsce załatwienia Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - II piętro, pokój nr 206.
  • Telefon kontaktowy 52 589 37 33
  • Miejsce odbioru Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej - II piętro, pokój nr 206.
  • Wymagane dokumenty 1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kcynia.
   2. Opłata
  • Opłaty - Zaświadczenie – 17,00 zł - Od wpisu – 30,00 zł (do 5 stron) – 50,00zł (powyżej 5 stron) - Od wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadają stronie formatu A4 – 20,00 zł - Nie więcej niż – 200,00 zł - Opłaty dokonuje się w Banku Spółdzielczym w Kcyni, nr konta 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
  • Uwagi

   – Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu .
   – Opłaty dokonuje się w Banku Spółdzielczym w Kcyni, na konto Urzędu Miejskiego w Kcyni
   nr konta 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016
   – Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pożytku publicznego, jeśli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego  i o wolontariacie albo składające dokument stwierdzający udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

  • Podstawa prawna

   – Ustawa z dnia 14czerwca 1960 r. – KPA (Dz.U. tj. z 2016 r., poz. 23),
   – Art. 30 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, ze zm.)
   – Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian