Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Od ręki
  • Osoba kontaktowa Beata Pietruszewska
  • Miejsce załatwienia Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój nr 107.
  • Telefon kontaktowy 52 589 37 26
  • Miejsce odbioru Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój nr 107.
  • Wymagane dokumenty 1. Podanie o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ( do wypełnienia na miejscu) w sposób określony w art. 1§2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
   2. w przypadku panny i kawalera:
   • odpisy skrócone aktu urodzenia
   • dowody osobiste /do wglądu/
   3. w przypadku osób rozwiedzionych:
   • odpisy skrócone aktu urodzenia
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencja wyroku sądu/osoby, których ostatni związek małżeński zastał zawarty poza Kcynią/
   • dowody osobiste /do wglądu/
   4. w przypadku wdowców:
   • odpisy skrócone aktu urodzenia
   • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka / jeśli akt zgonu został poza Kcynią
   • dowody osobiste /do wglądu/
   5. w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
   • odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
   • zaświadczenie o zgodności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia tego dokumentu
   • do wglądu: dowód tożsamości / paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych/
   6. Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej
  • Opłaty Za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00 zł. Na konto: Urząd Miejski w Kcyni Nr konta: 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016
  • Tryb odwoławczy Wystąpienie do Sądu Rejonowego w Szubinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC o przyczynach odmowy.
  • Uwagi

   Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 3 miesiące od dnia wydania dokumentu.
   Wydanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.

  • Podstawa prawna

   Art. 1 § 2, art.3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U. z 1964r. Nr 9, poz.59 z późn. zmianami/ oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U.z 2004r. Nr 161 poz.1688 z późń. zmianami/ oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. /tekst jednolity Dz.U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318/

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian