Wzór deklaracji

Szanowni Państwo,
Zgodnie z wprowadzeniem w życie nowelizacji „ustawy śmieciowej”, nakładającej na gminy przejęcie obowiązków odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, konieczne jest wypełnienie przez mieszkańców Gminy Kcynia deklaracji o ilości osób zamieszkałych i wyliczeniu przez mieszkańców należnej kwoty opłaty śmieciowej oraz złożeniu niniejszej deklaracji obligatoryjnie w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w Kcyni przy ul. Dworcowej 8, pokój nr 3.  Niniejszą deklarację wypełniają właściciele nieruchomości zamieszkałych, a w przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali lub jej nie ustanowiono, obowiązek złożenia deklaracji należy do zarządcy nieruchomości. Jeżeli zarząd nie został wybrany deklarację składają właściciele poszczególnych lokali lub najemcy.
W punkcie VIII niniejszej deklaracji należy wybrać jedną z metod prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych (prowadzenie zbiórki odpadów zmieszanych lub prowadzenie selektywnej zbiórki: papieru, szkła i odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metalu lub opakowań wielomateriałowych oraz odpadów zielonych). Po wybraniu odpowiedniej metody właściciel nieruchomości oblicza opłatę śmieciową wpisując w odpowiednią pozycję liczbę osób zamieszkałych i wymnaża ją przez odpowiednią stawkę.
Deklaracja stanowi tytuł wykonawczy, na podstawie którego właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiścić wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca w punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Kcyni lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kcyni:
Bank Spółdzielczy w Kcyni Nr  40 8166 0009 2001 0000 0198 0020 bez dodatkowego wezwania do zapłaty.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian