Wzór oferty, umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego

3 września 2016 weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 Rozporządzenie określa:
1)      wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);
2)      ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);
3)      wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);
4)      wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych
w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) – zał nr 2, 4, 6.)
– wszystkie opracowane wzory umożliwiają złożenie ich zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów/zleceniobiorców.

Przedmiotowe wzory będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy. Ponadto ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych dotacji.

Druki do pobrania:

Treść Rozporządzenia

Zał. 1 Wzór oferty

Zał. 2 Wzór oferty –  regranting

Zał. 3 Wzór umowy

Zał. 4 Wzór umowy – regranting

Zał. 5 Wzór sprawozdania

Zał. 6 Wzór sprawozdania – regranting

Treść Rozporządzenia – tryb pozakonkursowy

Zał. 1 Wzór oferty – tryb pozakonkursowy

Zał. 2. Wzór sprawozdanie – tryb pozakonkursowy

 Zał. 1 Wzór porozumienia wolontariackiego

Zał. 2 Oświadczenie o wniesieniu wkładu rzeczowego

Zał. 3 Oświadczenie praca społeczna członków

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian