Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego

  • Wydział Urząd Stanu Cywilnego
  • Termin załatwienia Od ręki
  • Osoba kontaktowa Beata Pietruszewska
  • Miejsce załatwienia Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój nr 108
  • Telefon kontaktowy 52 589 37 26
  • Miejsce odbioru Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój nr 108
  • Wymagane dokumenty 1. W przypadku panny i kawalera:
   • odpisy skrócone aktu urodzenia
   • dowody osobiste /do wglądu/
   2. W przypadku osób rozwiedzionych:
   • odpisy skrócone aktu urodzenia
   • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencja wyroku sądu/osoby, których ostatni związek małżeński zastał zawarty poza Kcynią/
   • dowody osobiste /do wglądu/
   3. W przypadku wdowców:
   • odpisy skrócone aktu urodzenia
   • odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka / jeśli akt zgonu został poza Kcynią
   • dowód osobisty /do wglądu/
   4. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
   • odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
   • zaświadczenie o zgodności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia tego dokumentu
   • do wglądu: dowód tożsamości / paszport, w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu, w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych/
   5. Oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej
  • Opłaty Za sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00 zł. Na konto: Urząd Miejski w Kcyni Nr konta: 02 8166 0009 0000 0198 2000 0016
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
  • Uwagi

   Złożenie zapewnienia wymaga osobistego stawiennictwa osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.
   Związek małżeński może być zawarty po upływie jednego miesiąca od złożenia zapewnienia o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.
   Z ważnych powodów Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może wydać zezwolenie na skrócenie miesięcznego okresu oczekiwania.

  • Podstawa prawna

   Art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U. 2017 nr 0 poz. 682/

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian