Zarządzenie Nr 125.2021 Burmistrza Kcyni z dnia 30 września 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 125.2021
BURMISTRZA KCYNI
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXV/274/2001 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych oraz uchwałą Nr XIV/79/2003 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 września 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie zbycia lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości wraz ze zbyciem udziału we współwłasności gruntu w częściach ułamkowych

zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z załączonym wykazem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kcyni przez okres 21 dni, ponadto informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy Kcynia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kcyni.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kcyni
/-/ Marek Szaruga

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja ---
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2021
  • Data wejścia w życie 30.09.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 125.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wykaz nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Kcynia, przeznaczonej do sprzedaży.
  • Podstawa prawna wydania w dokumencie
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian