ZARZĄDZENIE NR 126.2021 BURMISTRZA KCYNI z dnia 30 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia.

Zarządzenie Nr 126.2021
Burmistrza Kcyni

z dnia 30 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) w związku   z uchwałą  Nr XVII/188/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu postanawiania o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kcynia oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  ( Dz. U. 2021 poz. 861 ze zm.)

zarządzam co następuje:

 • 1. Zmieniam zarządzenie Nr 166.2020 Burmistrza Kcyni z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia w ten sposób, że § 5a otrzymuje brzmienie

„1. Do dnia 31 października 2021r. wprowadza się możliwość wynajmowania świetlic wiejskich w celu organizacji imprez okolicznościowych z zachowaniem limitu osób określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 1. Do dnia 31 października 2021r. wprowadza się możliwość wydzierżawienia terenów zlokalizowanych przy świetlicach wiejskich w celu organizacji imprez okolicznościowych na otwartym powietrzu z zachowaniem limitu osób określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, o ile tereny te ze względu na swoją lokalizację pozwalają na bezpieczne zorganizowanie imprezy okolicznościowej.
 2. Najemca lub Dzierżawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Rozporządzenia oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy, o której mowa w ust.2 ustala się w wysokości 50% stawek najmu określonych w § 1  zarządzenia. W stosunku do pozostałych opłat wymienionych w zarządzeniu zasady ich naliczania pozostają bez zmian.”..
 • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Referatów Urzędu Miejskiego w Kcyni.
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Kcyni

Marek Szaruga

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 30.09.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.09.2021
  • Data wejścia w życie 30.09.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 126.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu najmu świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia.
  • Podstawa prawna wydania w dokumencie
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia
  • Typ treściAkty prawne

Informacje

Rejestr zmian